Sydsjællands Amatørgeologiske Forening
S.A.F.
. Forsiden Bestyrelsen Aktiviteter Medlemskab Medl.bladet Turbilleder .
. Nye fund Foreningsnyt Biblioteket S.A.F.s venner Stenmessen Links .
. Aktivitetsaftener Fossilgruppen Mineralgruppen Strandstensgruppen Interessegrupper Lokaliteter .

Fossilgruppen

Fossilgruppen mødes den anden tirsdag i hver måned for at forsøge at sætte navn og art på egne og andres fund.
Gruppen arrangerer også et par gange om året ture til gode fossillokaliteter.

Fossilsamling på Stevns Klint. Læs mere...

 

Se artikel om falske fossiler

 

Katalog over næsekalksneglene fra Faxe udgivet af GEUS, download det her

 Bog om havsvampe udgivet af British Museum 1883, dovnload det her

Afhandling af Palle Gravesen om Kridtlokaliteten Rödmölla / Tosterup i det sydøstlige Skåne dovnload det her 

 

Til højre ses forsiden af den brochure der fortæller om og hvad danekræ er.
På linket herunder kan du klikke dig ind på Geologis Museums hjemmeside, og se en liste over hvad der er fundet, der er mange billeder af de ca. 100 sidste.
http://geologi.snm.ku.dk/samlinger/danekrae/
Her er en anden og mere komplet liste: http://www.danicafossils.dk/
Herunder ses nogle eksempler på danekræ fundet af foreningens medlemmer.

Temnocidaris Danica
Fundet af Leif Rasmussen
i Fakse kalkbrud
DK 3

Hajryghvirvel
Fundet af Stig Juul Andersen
i Faxe kalkbrud
DK 547

Brachyur decapod, Dromiopsis elegans
Fundet af Peter Bennicke
på stranden på Østfalster
DK 365

Coulonia colei
Fundet af Hans-Erik Petersen
på Mors
DK 62

Armkrog af blæksprutte
Fundet af Torbjørn Madsen ved Møns Klint
DK 500

Tylocidaris baltica
Fundet af Leif Rasmussen ved  Stevns Klint
DK 574

STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM
DANEKRÆ SAGSBEHANDLING

Danekræ er danske naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Fra 1. januar 2002 tilhører danekræ staten og skal straks afleveres til Statens Naturhistoriske Museum (SNM), som består af Københavns Universitets Geologiske Museum, Zoologiske Museum, Botaniske Museum og Botaniske Have.
Den der i Danmark finder eller kommer i besiddelse af en naturhistorisk genstand, der formodes at være danekræ, skal henvende sig til Statens Naturhistoriske Museum eller et af de statsanerkendte naturhistoriske museer. Den første bedømmelse af genstanden skal ske på det museum, hvor finderen henvender sig.

Bedømmer
Hvis bedømmeren på museet umiddelbart kan afgøre, at der foreligger en så almindelig genstand, at den ikke vil kunne komme i betragtning som danekræ, kan dette meddeles mundtligt og genstanden tilbagegives.
Mener bedømmeren, at der foreligger en genstand, som vil kunne blive erklæret for danekræ, skal han tage genstanden i vare. Bedømmeren skal i den forbindelse sikre sig, at hele fundet er indleveret og om nødvendigt bede finderen om at indlevere den resterende del. Der skal til finderen udfærdiges en modtagelseskvittering, som skal indeholde en kort beskrivelse af genstanden, evt. indeholdende en stregskitse med mål, mål på L x H x B, vægt eller foto. Derved undgås tvivl om genstandens identitet under sagsbehandlingen og ved tilbageleveringen af en genstand, der ikke blev erklæret for danekræ.
Bedømmeren eller museumslederen på det museum, hvor genstanden blev indleveret, sørger for at denne overdrages til Geologisk Museum, som også skal have en kopi af modtagelseskvitteringen og af de notater om genstanden og fundstedet, som indleveringsmuseet har modtaget.
Indleveringsmuseet skal være opmærksom på, at genstanden fortsat tilhører finderen. Der må derfor ikke udføres præparation af genstanden, medmindre finderen skriftligt har givet tilladelse hertil. Under alle omstændigheder bør præparation kun gennemføres, hvor det er nødvendigt for vurderingen af, hvor vidt genstanden skal overdrages til Geologisk Museum.
Indleveringsmuseet anmodes om ikke at henvende sig til pressen vedrørende danekrævurderingen af genstanden, før SNM har truffet endelig afgørelse.

Valuar
SNMs danekræudvalg tager stilling til, hvem der skal undersøge og vurdere genstanden. Danekræudvalget består af tre videnskabelige medarbejdere fra Geologisk Museum.
Evalueringen skal foretages af den danske museumskollega, hvis faglig-videnskabelige kompentence ligger nærmest. Om fornødent kan valuaren indhente faglig bistand indenfor og udenfor museernes kreds. I særlige tilfælde kan danekræudvalget henvende sig til en udenlandsk kollega.

Fra Geologisk Museum overtager valuaren og hans institution genstanden og ansvaret herfor. Valuaren skal have en kopi af modtagelseskvitteringen og af de noter om genstanden og fundstedet, der er udfærdiget. .
Valuaren afgiver en skriftlig udtalelse til SNMs danekræudvalg. Denne skal indeholde en begrundelse for udtaleIsens konklusion om hvorvidt genstanden bør betragtes som danekræ eller ej. Såfremt genstanden bør betragtes som danekræ, skal udtalelsen også indeholde et begrundet forslag om størrelsen på godtgørelsen.
Præparation må kun ske efter skriftlig tilladelse fra SNMs danekræudvalg og finderen, jvf. ovenfor, og kun i det omfang det er nødvendigt for at vurdere genstanden.

Statens Naturhistoriske Museum
På grundlag af valuarens udtalelse og ud fra eventuelle andre oplysninger, som måtte findes fornødne, beslutter SNMs danekræudvalg om genstanden skal erklæres for danekræ. Såfremt genstanden erklæres for danekræ, skal SNMs danekræudvalg fastsætte godtgørelsen, som udbetales til finderen af Geologisk Museum. Finderen modtager også et foto og en kortfattet beskrivelse af genstanden.

Sagsbehandlingstid
Det tilstræbes, at sagsbehandlingstiden ikke overstiger seks måneder fra indleveringsdatoen.

 

Billeder fra fossilgruppens tur til Skåne d. 7&8/6-2008 (klik)

 

På fossilgruppemødet d. 12/8-08 holdt Niels Hansen et foredrag om den kambriske eksplosion og Sirius Passet.
En del af foredraget baserer sig på en artikel fra Dansk Naturhistorisk Forenings Årsskrift
Du kan hente hele artiklen her i pdf format (klik)

 

Tager man til kaolinbruddet på Ivö i det østlige skåne mødes man af ovenstående oplysningstavle ved det fredede område, hvorpå der er skrevet ovenstående sludder.

Fy, fy og skamme, skamme

Mangler du en geologisk tidssøjle når du studerer dine fund, så klik her.

 

TIL SIDETOP